Gebruiksvoorwaarden van de dienst

Op de site van GNM Healthcare wordt u geÔnformeerd over en accepteert u het feit dat uw toegang en uw gebruik van de site vereist dat u zich houdt aan deze algemene gebruiksvoorwaarden en de van toepassing zijnde wetgeving.

Elk gebruik van de inhoud of een link naar de inhoud van de site anders dan de voorwaarden hieronder genoemd, is strikt verboden.


1. OVER GNM HEALTHCARE

1.1 Wie zijn wij?
Het streven van GNM Healthcare is om onze ondersteuning van de medische beroepsgroep te versterken. We willen professionals in de gezondheidszorg begeleiden bij het vinden van hoogwaardige wetenschappelijke informatie die helpt bij het verbeteren van hun diagnostische en therapeutische aanpak in het belang van hun patiŽnten.

1.2 Doelen van de websites van GNM Healthcare
De websites die door GNM Healthcare worden beheerd, tonen informatie en diensten over de gezondheidszorg. Sommige sites kunnen door patiŽnten worden geraadpleegd, anderen zijn echter voorbehouden aan professionals in de gezondheidszorg en zijn, vanwege regelgeving, alleen na identificatie toegankelijk. Na inschrijving en verificatie van de professional in de gezondheidszorg krijgt hij/zij direct toegang tot de beveiligde sites en worden zijn/haar de toegangscodes voor elk volgend bezoek per e-mail toegezonden.
GNM Healthcare zet diensten en informatie van goede kwaliteit online, om de beroepsuitoefening, de levenskwaliteit en begeleiding van de patiŽnten te kunnen verbeteren.
Deze sites zijn verdeeld in verschillende onderwerpen/afdelingen die toegang geven tot verschillende functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld, de mogelijkheid zich in te schrijven voor nieuwsbrieven over wetenschappelijke actualiteiten.

1.3 Inhoud en redactie
De inhoud van de websites van GNM Healthcare wordt geschreven door professionals uit de gezondheidszorg en/of medisch journalisten die als onafhankelijke externe redacteurs werken en van wie de achtergrond in de bronnen nader uiteen wordt gezet.


2. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Territorialiteit
De informatie op deze website is te gebruiken door bewoners van Nederland en BelgiŽ. Andere landen kunnen een andere regelgeving kennen. De medische praktijk in die landen kan andere referenties of aanvullende informatie vereisen. Om die reden kan het zijn dat de informatie buiten Nederland en BelgiŽ niet van toepassing is.

2.2 Identificatie
De websites van GNM Healthcare (waaronder deze site) worden beheerd door het bedrijf GNM Healthcare Consulting France SAS. De directe en permanente hosting die noodzakelijk is om de websites aan het publiek te kunnen aanbieden, wordt verzorgd door Google Cloud en GNM Healthcare Consulting France SAS.
Alle persoonlijke gegevens worden centraal beheerd binnen ťťn enkel authenticatiesysteem, waarvan GNM Healthcare de eigenaar is, gehost door Google Cloud.

2.3 Instemming met de algemene gebruiksvoorwaarden
Iedere persoon met toegang tot de websites van GNM Healthcare moet, voorafgaand aan het raadplegen van de informatie op de site, kennis nemen van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden. Elke raadpleging van de webpagina's houdt daarom een erkenning in door de gebruiker van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.
De gebruiker geeft aan dat hij de huidige algemene gebruiksvoorwaarden erkent, zich eraan houdt en de principes en bepalingen ervan accepteert.

2.4 Onderwerp van de websites van GNM Healthcare
GNM Healthcare biedt u de mogelijkheid toegang te krijgen tot gerichte artikelen op het terrein van uw expertise, beschikbaar in de originele en integrale "Full-Text" versie voor de duur van 30 dagen.
De websites van GNM Healthcare zijn exclusief voorbehouden aan professionals in de gezondheidszorg en zijn alleen toegankelijk voor personen in het bezit van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
De informatie wordt alleen gegeven als indicatie en GNM Healthcare kan hun nauwkeurigheid niet garanderen, net zo min als hun actualiteit of hun volledigheid. Vooral de eigenschappen van de getoonde producten, de teksten en de foto's worden als zodanig geleverd en hebben geen enkele contractuele waarde. GNM Healthcare kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden in het geval van vermeende of bewezen schade, die direct of indirect voor zou komen uit het raadplegen of het gebruik van die informatie.

2.5 Toegangsvoorwaarden met betrekking op de webpagina's voor professionals in de gezondheidszorg
De toegang tot de webpagina's in kwestie is gereserveerd voor de professionele gebruikers, zoals eerder gedefinieerd, die voorafgaand aan het gebruik het inschrijfformulier hebben ingevuld dat vereist is om een gebruikersnaam en wachtwoord te kunnen krijgen.
De gebruiker garandeert dat hij, tijdens de inschrijvingsprocedure, de juiste informatie heeft verstrekt. Hij/zij verplicht zich ertoe, direct en op schrift, GNM Healthcare op de hoogte te stellen van elke verandering in die informatie.
Om technische en veiligheidsredenen behoudt GNM Healthcare zich het recht voor de gebruikersnaam en/of het wachtwoord welke aan iedere gebruiker is toegekend, te wijzigen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord, aan een gebruiker toegekend, zijn strikt persoonlijk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij is ook verantwoordelijk voor elke aanvraag en, in het algemeen, voor elke handeling die met gebruikmaking van zijn gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord wordt uitgevoerd.
De rechten die aan de gebruiker zijn toegekend, en de voordelen die daaruit voortvloeien, zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. Ieder gebruik van de site waarbij zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt, zal worden beschouwd als uitgevoerd door de betreffende gebruiker zelf. Elk verlies, afwijkend of ongeautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord en de gevolgen die daaruit voortvloeien, behoren tot de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. Dat zo'n geval is de gebruiker verplicht om GNM Healthcare meteen op de hoogte te stellen, zodat deze laatstgenoemde direct kan overgaan tot het wijzigen van wachtwoord dat bij de inschrijving is toegekend.

2.6 Levering van online of downloadbare apps, widgets of hulpprogramma's bedoeld voor gebruik op Smartphones (samengevat onder de term "computerhulpprogramma's")
GNM Healthcare biedt downloadbare computerhulpprogramma's aan, zonder garantie dat ze compatibel zijn met de apparatuur van de gebruiker. Het bedrijf kan, direct noch indirect, verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die de gebruiker ondervindt als gevolg van de installatie of de werking van het computerhulpprogramma. GNM Healthcare kan op geen enkele manier garanderen dat het gedownloade computerhulpprogramma aan de verwachtingen of de behoeften van de internetgebruiker zal voldoen. Het bedrijf kan niet uitsluiten dat er zich eventueel programmeerfouten, slecht functionerende computerhulpprogramma's, eventuele gebreken of virussen voordoen.
In geen enkel geval kan de verantwoordelijkheid bij GNM Healthcare worden gelegd indien indirecte schade door de gebruiker wordt geleden als gevolg van de installatie of het gebruik van een computerhulpprogramma. Onder indirecte schade wordt in dit geval verstaan elk geval van immateriŽle schade, gegevensverlies, slecht functioneren, verlies van omzet of tekort, geleden door de gebruiker, als gevolg van het gebruik van enig documentatiemateriaal of computerhulpprogramma.
Het computerhulpprogramma wordt aan de gebruiker geleverd voor eigen, strikt persoonlijk gebruik. Geen enkel eigendomsrecht wordt onder de huidige voorwaarden aan de gebruiker overgedragen. De gebruiker neemt uitdrukkelijk afstand van het reproduceren of het namaken van de elementen waaruit dit computerhulpprogramma is opgebouwd, voor welk doel dan ook anders dan voor eigen gebruiksbehoeften. De onderdelen waaruit het computerhulpprogramma bestaat, om het even of het gaat om functionele, grafische, redactionele of andere onderdelen, blijven eigendom van GNM Healthcare of van derden door welke GNM Healthcare naar behoren is gemachtigd tot het gebruik van de daarop betrekking hebbende rechten. De gebruiker is, door het downloaden van dit computerhulpprogramma, in geen enkel geval gemachtigd de rechten hiervan op een derde te laten overgaan, of dat gratis is of betaald, tijdelijk of permanent. Ieder gebruik van dit computerhulpprogramma, anders dan strikt persoonlijk, kan worden beschouwd als een daad van vervalsing en degene die de overtreding begaat, stelt zich, op deze basis of op enige andere relevante basis, zal door GNM Healthcare worden vervolgd.

2.7 Inzicht of mening van een deskundige
De websites van GNM Healthcare kunnen de meningen weergeven van deskundigen die mogelijkerwijze de interesse wekken van de gebruikers. Dergelijke inzichten of meningen van deskundigen kunnen ook door middel van hyperlinks toegankelijk zijn of direct via een ander communicatiemiddel (in het bijzonder e-mail, SMS, PDA, RSS, podcasts, mobiele telefoons) aan de gebruiker worden overgebracht die daar via een formulier uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Die speciale informatie, aangemerkt als meningen van deskundigen mogen alleen als de mening worden gezien van de deskundige van wie ze afkomstig zijn. GNM Healthcare bevestigt noch onderschrijft genoemde meningen, en geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid ervan. Indien dergelijke informatie onjuist of onvolledig zou blijken te zijn, of op enige manier inbreuk zou maken op de rechten van gebruikers of derden, bestaat er geen enkele grond op basis waarvan de verantwoordelijkheid van GNM Healthcare kan worden aangewend.
In het algemeen geldt dat het geheel aan informatie op de websites en de applicaties van GNM Healthcare, ofwel toegankelijk via de hyperlinks of op een andere wijze (in het bijzonder e-mail, SMS, PDA, RSS, podcasts of mobiele telefoons) overgebracht naar de gebruikers die daar via een formulier uitdrukkelijk om hebben gevraagd, puur ter indicatie wordt geleverd. GNM Healthcare kan geen garantie geven voor hun juistheid, volledigheid of actualiteit. Indien dergelijke informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, op zodanige wijze dat de rechten van gebruikers of van derden worden aangetast, kan GNM Healthcare op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

2.8 Verantwoordelijkheid
GNM Healthcare kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot zijn websites en van hun functionaliteiten of van de informatie die daarop te vinden zijn of die via enig ander middel worden gedeeld (in het bijzonder e-mail, SMS, PDA, RSS, podcasts, mobiele telefoons), wat daarvan ook de aard moge zijn. GNM Healthcare wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot de aard van de beslissingen genomen door de gebruikers, op basis van de informatie die is gepubliceerd op de websites en de applicaties van GNM Healthcare of die via enig ander middel is gedeeld (in het bijzonder e-mail, SMS, PDA, RSS, podcasts, mobiele telefoons) en de wijze van uitvoering van genoemde beslissingen.
GNM Healthcare wijst iedere verantwoordelijkheid af in het geval van schade geleden door de gebruiker, met name als gevolg van verlies, beschadiging of verandering van bestanden, het overbrengen van virussen die zijn computerapparatuur kunnen infecteren of enig ander voorval dat verband houdt met de verbinding met, het raadplegen van of het gebruik van de websites en de applicaties en hun functionaliteiten.

2.9 Garanties
De gebruiker verzekert GNM Healthcare, evenals alle personen die betrokken zijn bij de creatie, productie en distributie van haar websites en applicaties, te vrijwaren van elk verzoek en elke aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of die verband houden met het gebruik van de websites en applicaties of van ťťn van hun functionaliteiten.
Alle informatie en de gegevens die door de gebruiker worden overgedragen, vallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast belooft de gebruiker GNM Healthcare te vrijwaren en schadeloos te stellen bij iedere directe en indirecte schade die daaruit voortkomt. De gebruiker belooft met name geen informatiekanalen te gebruiken voor onwettig taalgebruik of bewoordingen die geen verband houden met het doel van de aangeboden dienst via de websites en applicaties van GNM Healthcare.

2.10 Updates
GNM Healthcare doet haar uiterste best om op haar websites actuele informatie aan te bieden. Alle informatie die onder de aandacht wordt gebracht van de personen die toegang hebben tot de websites van GNM Healthcare is op een bepaalde datum geselecteerd. De informatie die op de websites en applicaties staat, geeft een mening weer van het moment van plaatsing op de website en niet van het moment van raadpleging van de sites of applicaties.
Er bestaat een mogelijkheid dat deze aangepast of geactualiseerd dienen te worden, hetgeen om technische of niet-technische redenen, op het moment van raadpleging nog niet is gebeurd. GNM Healthcare is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen. Elke update, nieuwe service of nieuwe functionaliteit die ťťn of meerdere bestaande services verbetert of verhoogt zal aan deze voorwaarden worden onderworpen.

2.11 Toegang tot websites
GNM Healthcare behoudt zich het recht om de toegang tot al haar websites of het delen daarvan te ontzeggen, te wijzigen, op te schorten of te beŽindigen, inclusief de inhoud, de functionaliteiten of de beschikbaarheid daarvan. Dit zonder waarschuwing vooraf, in geval van het niet-nakomen van contracten of diensten door haar partners.

2.12 Hyperlinks
De websites van GNM Healthcare kunnen links bevatten naar andere sites, over het algemeen die van haar partners (surface links, deep linksÖ). De sites waarnaar deze hyperlinks verwijzen zijn, tenzij anders vermeld, onafhankelijk van de websites van GNM Healthcare. Deze links vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap tussen GNM Healthcare en deze sites. Daarom kan GNM Healthcare niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud, hun producten, hun reclames of voor andere elementen of diensten die op die sites worden aangeboden. Wij adviseren u om de algemene gebruiksvoorwaarden en de privacy statement van die sites te lezen.
Elke hyperlink, van welke aard dan ook, die toegang verleend tot de websites van GNM Healthcare of tot een andere van haar webpagina's of onderdelen, vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van GNM Healthcare. De syndicatie van de inhoud van een website van GNM Healthcare is eveneens aan die regel onderworpen.
In geen geval mogen de webpagina's van GNM Healthcare worden gebruikt binnen de pagina's van een andere site. Alles dient in het werk te worden gesteld om aan de gebruiker duidelijk te maken dat hij zich op ťťn van de websites van GNM Healthcare bevindt en daar vrij doorheen kan navigeren. In ieder geval is GNM Healthcare geenszins verantwoordelijk voor de links die verwijzen naar haar sites.


3. IMMATERIEEL EIGENDOM

De websites van GNM Healthcare en in het bijzonder alle visuele elementen, al dan niet geregistreerd als handelsmerk of anderszins, al dan niet vergezeld van de tekens ô, ģ of ©, alsmede de presentatie en inhoud van alle artikelen, persrecensies, en meer in het algemeen, alle informatie die op de sites of de applicaties verschijnt, vormen het exclusief eigendom van GNM Healthcare of van derden waarmee laatstgenoemde bedrijf overeenkomsten heeft gesloten die de verspreiding mogelijk maken. De gebruiker heeft niet het recht deze informatie te verspreiden of, noch om, in ruimere zin, deze op enigerlei wijze te exploiteren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van GNM Healthcare.
Bij ieder gebruik van de gegevens of informatie afkomstig van de websites en applicatie van GNM Healthcare dient GNM Healthcare als informatiebron te worden vermeld, hetgeen vooraf verplicht dient te worden onderworpen aan een formele schriftelijke toestemming van GNM Healthcare. De namen en logo's van GNM Healthcare, alsmede haar websites en applicaties, vormen geregistreerde en beschermde handelsmerken. Ieder gebruik van de naam en/of het logo van GNM Healthcare, alsmede van haar websites en applicaties, vereist een voorafgaande en schriftelijke toestemming door GNM Healthcare. Indien zo'n toestemming ontbreekt, stelt de gebruiker zichzelf bloot aan strafrechtelijke vervolging wegens namaak.


4. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Net als vele andere ondernemingen stelt GNM Healthcare zich, om wille van de prestaties, ten doel haar websites regelmatig te verbeteren en deze ten behoeve van de gebruikers aan te passen.
Daarom behoudt GNM Healthcare zich het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen en te actualiseren, voornamelijk om deze conform de geldende regelgeving te houden. Door het vakje aan te vinken dat hiervoor is bestemd, wordt de gebruiker geacht in te stemmen met de wijzigingen van de voorwaarden.

DIVERSEN
Inloggen

Deze database van bibliografische gegevens wordt geheel onafhankelijk uitgegeven en verspreid door GNM Healthcare Consulting France SAS, met institutionele ondersteuning van Alnylam Pharmaceuticals.
De informatie die in dit kader door deze dienst verspreid wordt, kan eventueel bepaalde medicijnen of geneeswijzen bespreken of suggereren die niet worden goedgekeurd door de gekwalificeerde nationale autoriteiten op dit gebied.

Met institutionele ondersteuning van